Projekt

Circural economy i przyszłość naszego biznesu

Circular Economy as a Development Strategy (CEDES) to projekt realizowany w ramach Erasmus+. Jego celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznych rozwiązań w zakresie ekonomii cyrkularnej, tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). 

Czas trwania projektu

CEDES logo

Czas trwania projektu

CEDES logo
Wrzesień 2019
Rozpoczęcie działań projektowych
Wrzesień 2019
Grudzień 2021
Zakończenie projektu
Grudzień 2021

Cele projektu

  • wzmocnienie wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym
  • zwiększenie wiedzy, umiejętności, zdolności w związku z gospodarką o obiegu zamkniętym
  • zwiększenie poczucia sprawstwa i społecznej przedsiębiorczości, uwzględniającego wizję gospodarki o obiegu zamkniętym
  • zapewnienie bezpłatnego narzędzia on-line, dostarczającego wytyczne, wsparcie i doradztwo na temat edukacji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym
  • wzmocnienie kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych
  • wsparcie współpracy strategicznej na poziomie międzynarodowym


Uzasadnienie projektu:

Zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) może wydawać się nadal odległym pojęciem, często niedoprecyzowanym szczególnie pod względem możliwości uwzględniania w praktyce osób i organizacji. Wspomniane zagadnienie nie stanowi jedynie ogólnej, abstrakcyjnej teorii, ale wpływa na zorganizowanie społeczeństwa na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju i dobrostanu w długim okresie, w odpowiedzi na konkretne współczesne wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Dostrzegamy, że zasoby surowców są ograniczone, a w ich wykorzystaniu znaczenie mają przepływy w łańcuchach dostaw (tworzenia wartości).

Beneficjenci projektu:

Beneficjentami projektu są nauczyciele i szkoleniowcy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym, tutorzy, konsultanci, przedsiębiorcy społeczni, specjaliści z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym, instytucje i przedsiębiorstwa funkcjonujące w obszarze ekonomii cyrkularnej w partnerskich krajach.

Rezultaty:

rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników

poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy w ramach współpracy międzynarodowej,

rozwijanie umiejętności w zakresie zagadnień

omawianych podczas każdego działania edukacyjnego / szkoleniowego

zwiększona zdolność do zarządzania i rozwijania

działań w zespole w środowisku wielokulturowym

poprawa procedur kontroli jakości

i ewaluacji poprzez działania projektowe.

pogłębienie wiedzy na temat najlepszych praktyk CE

w planowanych działaniach edukacyjnych

podniesienie kompetencji międzykulturowych, języka i znajomości tradycji

podniesienie kompetencji międzykulturowych, języka i znajomości tradycji

poprawa umiejętności, świadomości i technik doradztwa

poprawa umiejętności, świadomości i technik doradztwa

rozwijanie podejścia polegającego na “redukowaniu, ponownym wykorzystaniu, recyklingu”

z zachowaniem krytycznego myślenia, poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

Wzmacnianie

umiejętności językowych, cyfrowych i międzykulturowych

większa motywacja i satysfakcja w codziennej pracy,

umiejętności językowych, cyfrowych i międzykulturowych

stworzenie “One Stop Shop for Circular Economy”

oraz “Guidance Document of BP in CE”, jako narzędzia dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron w tej dziedzinie

poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy w ramach współpracy międzynarodowej

rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników

omawianych podczas każdego działania edukacyjnego / szkoleniowego

rozwijanie umiejętności w zakresie zagadnień

w zespole w środowisku wielokulturowym

zwiększona zdolność do zarządzania i rozwijania działań

i ewaluacji poprzez działania projektowe

poprawa procedur kontroli jakości

w planowanych działaniach edukacyjnych

pogłębienie wiedzy na temat najlepszych praktyk CE

każdego z krajów przyjmujących w ramach działań związanych z mobilnością

podniesienie kompetencji międzykulturowych, języka i znajomości tradycji

w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym

poprawa umiejętności, świadomości i technik doradztwa

z zachowaniem krytycznego myślenia, poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

rozwijanie podejścia polegającego na "redukowaniu, ponownym wykorzystaniu, recyklingu"

wzmacnianie umiejętności językowych, cyfrowych i międzykulturowych

Wzmacnianie

dzięki wymianie i wkładowi personelu w projekt

większa motywacja i satysfakcja w codziennej pracy

oraz "Guidance Document of BP in CE", jako narzędzia dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron w tej dziedzinie

stworzenie "One Stop Shop for Circular Economy"

Instytucje partnerskie:

  • wzmocnią sieć współpracy z partnerami i różnymi zainteresowanymi stronami z każdego zaangażowanego kraju
  • wzmocnią potencjał instytucjonalny, zarządzania i tworzenia sieci współpracy obejmujących partnerów i zainteresowane strony, a tym samym nastąpi wzmocnienie wymiaru europejskiego
  • poprawią dostępność do informacji o dostępie do finansowania przedsiębiorstw w ramach podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym

Oddziaływanie

Głównym efektem projektu będzie promocja rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach społecznych w 7 krajach partnerskich.

- doskonalenie wiedzy i umiejętności w podejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym, uczestnicy mają możliwość praktycznego wykorzystania ich w codziennej pracy w organizacjach

- rozwój kompetencji społecznych i doradczych w aspektach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym

Dla uczestnika

- poprawa umiejętności w zakresie zarządzania pracą i działań międzynarodowych

- personel partnerów zwiększy wiedzę i umiejętności w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym i ekonomii społecznej

- rozwój współpracy międzynarodowej

Dla partnerów

- poznanie sposobów zmiany działalności w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

- rozwój umiejętności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

- poznania sposób finansowania działalności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

Dla przedsiębiorstw, grup osób i organizacji zaangażowanych w obszarze gospodarki obiegowej (interesariuszy):

Zgodnie z wprowadzonym w prawie UE o ochronie danych osobowych, prosimy zapoznać się z polityką prywatności oraz rodzajem danych, które przetwarzamy w Polityce prywatności.